top of page

Voortraject

2010- 2018            Dorpsbelang

Al sinds 2010 is  Dorpsbelang Donkerbroek bezig met het smeden van de plannen voor een nieuw gezamenlijk gebouw. Hierin zouden alle activiteiten van het dorpshuis, de kerk en de (binnen)sport een plekje moeten krijgen. De bestaande gebouwen zijn gedateerd en niet toekomstbestendig.

En samengaan had nog meer nog meer voordelen, zo werd gedacht. Je kunt elkaar versterken in activiteiten en in vrijwilligersbezetting ondersteunen. Bovendien zou zo'n nieuw gebouw de sociale cohesie in het dorp vergroten en daarmee ook de leefbaarheid in het dorp. Want een dorp met goede voorzieningen blijft aantrekkelijk om te wonen. 

Dorpsbelang Donkerbroek pakte het op. Er werd een enquête leefbaarheid gehouden, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de wensen van de participerende partijen werden in kaart gebracht. 

 

2018             Nieuw bestuur

In 2018 droeg een groot deel van het bestuur van Dorpsbelang  het stokje over aan een nieuw bestuur. 

Er werd een nieuwe werkgroep gevormd en alles werden opnieuw op tafel gelegd. Op basis van de gedane inventarisatie werd een eerste praatplaatje gemaakt. Bij deze eerste tekening werd ook  gekeken naar de omgeving. Met de vernieuwbouw van de basisschool 't Startblok (nu Basisschool De Twirrewyn) werd door de gemeente Ooststellingwerf een verkeerdcirculatieplan gepresenteerd waar Dorpsbelang zich niet in kon vinden. Aan de tekentafel ontstond een nieuw plan waarop het 'centrum van Donkerbroek' heringericht werd. Achter de bestaande Sintrumtsjerke, op de plek van het huidige ProRege zou het het nieuwe DoarpsSintrum gesitueerd worden. Op de plek van de huidige gymzaal zouden parkeerplekken komen en de weg voor ProRege langs zou de overbelaste Schoolstraat kunnen ontsluiten. Want met de fusie van de 2 basisscholen zouden niet ca. 110 maar ca. 200 kinderen 's ochtends en 's middags naar school komen.

 

2019          Overleg ... overleg ... overleg

Een jaar van gesprekken volgden, met de participerende partijen, de Gemeente Ooststellingwerf, omwonenden en andere belanghebbenden. Er werden inloopavonden georganiseerd en opnieuw werd een enquête verspreid, deze keer om het dorp inspraak te geven in de 2 scenario's rondom de verkeerscirculatie. De keuze bleek snel gemaakt, ruim 96% stemde voor het plan van Dorpsbelang.

Eind 2018 werden de plannen voorgelegd aan de gemeente Ooststellingwerf en ging de werkgroep enigszins ontgoocheld weer naar huis. Er was geen geld, dus de plannen moesten maar in de ijskast.

Begin 2019 benaderde de werkgroep de fracties van de gemeenteraad om de raadsleden om hulp en advies te vragen. Want Donkerbroek was hier nu al zo lang mee bezig; opnieuw in een ijskast belanden, was geen optie. 

Met waardevolle adviezen en goede moed ging de werkgroep aan de slag met de verdere uitwerking. Een duurzaamheidsonderzoek werd uitgevoerd en de financiële kant van het verhaal werd verder uitgewerkt. Doarpswurk stond de werkgroep bij als adviseur, de onderzoeken werden uitgevoerd door Studio JKDGMR, Van Manen en Zwart architecten, Bouwbedrijf Buiteveld en Van der Meer accountants & adviseurs.

2019              Plan Burgerinitiatief DoarpsSintrum Donkerbroek en herinrichting centrum Donkerbroek

18 juni was het dan zover. Samen met vele Donkerbroekers sprak Marij Goote Capel in tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Ooststellingwerf om de onderbouwde plannen voor Donkerbroek officieel aan te bieden. Vergezeld van een ludiek spaarvarkentje, wat "na de vakantie graag gevuld weer werd opgehaald", werden de stukken aangeboden aan de fractieleden en het college.

19 juli werd opnieuw ingesproken tijdens de Raadscommissie Ruimte. De tekeningen voor het door Donkerbroek gewenste verkeerscirculatieplan werd toen aangeboden.

Met de toezegging, dat Donkerbroek na de zomer reactie tegemoet kon zien, werd de vakantieperiode ingeluid.

 

2019               Stilte

In de periode die volgde, bleef het echter stil.  De agenda's van de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen werden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kon aangesloten worden bij de betreffende vergadering en eventueel van te voren nog toelichting verschaft worden. Immers de begroting zou binnenkort opgemaakt worden en uit eerdere ervaring was al bekend dat als het daar niet op staat, er geen gelden vrijgemaakt worden. Eind september heeft de werkgroep dan ook een brandbrief aan de fracties verstuurd. Een dringend beroep op hen gedaan om Donkerbroek niet in de kou te laten staan.

2019               Feest!

In december 2019 was het dan zover. Het DoarpsSintrum in Donkerbroek kreeg het benodigde krediet beschikbaar gesteld om gerealiseerd te kunnen worden. Ook het verkeerscirculatieplan werd in de begroting opgenomen. 

 

2020              Stuurgroep DoarpsSintrum

In februari en maart ging de werkgroep aan de slag met het samenstellen van een nieuwe groep mensen die het proces verder vorm wilden gaan geven. Deze nieuwe groep 'Stuurgroep DoarpsSintrum Donkerbroek' zou tevens het eerste bestuur van de nieuw op te richten stichting gaan worden. 

Vier mensen werden bereid gevonden om deze kar te gaan trekken; Marij Goote Capel - voorzitter, Niek Luit - Secretaris, Oeds de Jong - penningmeester en Jeanette van der Horn van den Bos -  subsidies en algemene zaken.

 

2020             Opnieuw overleg... overleg... overleg

Het bleek ingewikkelde materie waarbij verschillende belangen nadrukkelijk behartigd moesten worden. Het verkrijgen van de locatie en de bijbehorende voorwaarden, het vormgeven van de statuten voor de nieuwe stichting, het claimrecht van de Gemeente Ooststellingwerf mbt het gestelde krediet. Hier en daar bleek het elkaar flink te bijten. 

Parallel hieraan liep de verdere uitwerking van de tekeningen en deuit te voeren onderzoeken om tot een definitief ontwerp te komen en (tzt) het vergunningstraject in te kunnen gaan.

Deskundigen werden geraadpleegd, Doarpswurk opnieuw benaderd. Na 8 maanden overleg waren de partijen eruit.

 

2020 - 2021           Juridische afhandeling

In augustus en september werd de laatste hand gelegd aan de afspraken /  voorwaarden en kon alles op papier gezet worden. 

In maart  2021 was het feestelijke moment daar en kon bij de notaris de nieuwe stichting opgericht worden.

Voornemen was om de sloop- en bouwvergunning in de zomer aan te kunnen vragen. 

2021            opnieuw hobbels

in de loop van 2021 werd duidelijk dat het benodigde budget ivm de gestegen bouwkosten veel hoger uitviel dan oorspronkelijk begroot. De vergunningaanvraag werd dus  in de koelkast gezet en er werd vol in gezet op het in kaart brengen van het benodigde extra bouwbudget en de analyse daarvan. 

 

2022           klaarmaken sloop-/bouwvergunning

Er werd opnieuw gesproken met de raadsleden en ingesproken in de raadsvergadering. Het verzoek om het extra budget ter beschikking te stellen werd toegezegd.

Ondertussen werden door de benodigde instanties de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om de omgevingsvergunning aan te vragen.

 2022           subsidies

achter de schermen werd er hard gewerkt om de aanvragen voor benodigde subsidies uit te werken en deel te nemen aan de tenders. 

2023            nu dan echt...

Zomer 2023 werd een nieuwe poging gedaan om de sloop-/bouwvergunning aan te vragen. Opnieuw kwam er bericht dat alles on hold moest. Eerst moest er uitgezocht worden welke procedure er gevolgd moest worden in verband met de status van het kerkgebouw.

In september kwam ook daar groen licht op.

5 december was dan eindelijk het langverwachte moment daar: de omgevingsvergunning kon aangevraagd worden!

Begin 2024 zal de aannemer geselecteerd worden.

© DoarpsSintrum Donkerbroek 2023 

Volg ons ook op Facebook! 

bottom of page